Ny Umeåbaserad stiftelse vill bidra till fred, respekt för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Den 1 juli 2016 konstituerades en ny Umeåbaserad stiftelse med namnet Another Development Insamlingsstiftelse (Another Development Foundation i internationell kommunikation) av stiftarna Ingvar Rönnbäck, Ira Sundberg och Peter Söderström.

Genom detta upprop vill stiftarna uppmärksamma människor och organisationer om behovet av att stödja en oberoende och icke-vinstdrivande stiftelse med bas i Umeå och norra Sverige vars syfte är att skapa förutsättningar för fred genom fredliga medel, frihet från våld, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimaträttvisa och hållbar utveckling, med ett särskilt fokus på barn, ungdomar, unga vuxna och kommande generationer.

Stiftelsen har etablerats för att ge människor och organisationer ökade möjligheter att genom olika former aktivt delta i dialog och engagera sig praktiskt i hur en värld med respekt för människa och miljö kan skapas. Stiftelsen avser ge aktörer i norra Sverige särskilda möjligheter för deltagande och engagemang i olika aktiviteter, men vill också skapa möjlighet att genomföra aktiviteter och projekt tillsammans med samverkanspartners på nationell och internationell nivå. Stiftelsen ska bidra till kunskaps-, nätverks-, projektutveckling och strategiska samarbeten.

Stiftelsen ska verka för syftet genom att fungera som öppen och inspirerande miljö för dialoger och möten som identifierar utmaningar, konkreta handlingsalternativ och främjar resultatinriktade samarbeten för hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet från våld och fred. Stiftelsen skall också verka för syftet genom specifika utvecklingsprojekt och olika former av kommunikationsinsatser, samt annan med stiftelsens syfte förenlig verksamhet.

Stiftelsens grundläggande utgångspunkt är att främja ”en annan utveckling” – en utveckling för människor, platser och planeten – med tacksamhet till det arbete som bedrevs inom ramen för Dag Hammarskjöld Project for Development and International Cooperation under 1970-talet  dvs i en tid med sina utmaningar. En annan utveckling skulle om det praktiserades bidrar till att stärka egenmakt och självtillit bland marginaliserade, förtryckta och utsatta grupper och samhällen, tillika stödja en jämlik, rättvis och hållbar global utveckling dvs en annan (för utveckling kring begreppet ”Another development”, se ”Another development” på denna hemsida).

Stiftelsens verksamhet präglas av ett rättighetsperspektiv, vilket utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, innehållet i konventioner om mänskliga rättigheter, och med beaktande av den dialog och debatt kring mänskliga rättigheter som föreligger vilket speglar rättighetsdiskursens föränderlighet och utveckling, där förkämpar för till exempel kvinnors och flickors rättigheter, barnens rättigheter, minoriteters rättigheter, rättigheter för ursprungsbefolkningar, funktionshindrade, flyktingar, migranter, HBTQ-personer och natur har bidragit till ett bredare och fördjupat innehåll.

För vidare information om stiftelsen, och frågor kring hur denna kan stödjas, kontakta Ingvar Rönnbäck som är ordförande i styrelsen.

Telefon: 070 – 604 72 01

E-post: contact@anotherdevelopmentfoundation.se